RATUJMY POLSKIE DZIEDZICTWO #169; fawleycourt RATUJMY POLSKIE DZIEDZICTWO © fawleycourt
Aktualnie jesteś: 
fawleycourt Fawley Court RATUJMY POLSKIE DZIEDZICTWO

RATUJMY POLSKIE DZIEDZICTWO

size=5>Ratujmy Polskie Dziedzictwo Fawley Court przed sprzeda??! size="2">Ta pi?kna, zabytkowa posiad?o?? po?o?ona nad Tamiz? w Henley-on-Thames, pomi?dzy Londynem a Oxfordem, nabyta zosta?a przez Ks. Józefa Jarz?bowskiego, Marianina, w 1953 r. Na jej kupno datki sk?ada?a Polska Emigracja Niepodleglo?ciowa z ca?ego ?wiata. Niezamo?ni wówczas Polacy, gromadzili potrzebne fundusze oddaj?c z trudem zarobione przys?owiowe wdowie grosze, aby powsta?o gimnazjum dla polskich ch?opców. Zbierali wszyscy, parafie, organizacje, gazety, harcerze, szko?y sobotnie i kó?ka ró?a?cowe. Wielu po?wi?ca?o swój czas pomagaj?c przy pracach remontowych. Na czele apeli stanali polscy genera?owie: K. Sosnkowski, J. Haller, B. Duch, W?. Anders, B. Maczek. W Fawley Court odbywa?y si? uroczysto?ci ?wi?t narodowych i religijnych. Tu by? ich kawa?ek Polski. Z czasem O. Jarz?bowski za?o?y? te? w Fawley Court muzeum historii polskiej. Powsta?o ono w wi?kszo?ci z darów i depozytów Polaków. Ksi??? Stanis?aw Radziwi?? ufundowa? ko?ció? pod wezwaniem NMP i ?w. Anny. Ziemi? pod ko?ció? pob?ogos?awi? kard. Karol Wojty?a. Fawley Court by? centrum polskiego ?ycia emigracyjnego. Po zamkni?ciu szko?y w 1986 r. ksi??a Marianie przekszta?cili Fawley Court w o?rodek rekolekcyjno-konferencyjny i Dom Pielgrzyma im. Jana Paw?a II. Ko?ció? sta? si? Sanktuarium Mi?osierdzia Bo?ego. Fawley Court nadal spe?nia? rol? o?rodka polskiej emigracji. S?u?y? Polskiej Misji Katolickiej, wszystkim Polakom i polskim organizacjom emigracyjnym. Organizowano zjazdy, konferencje i spotkania. Harcerze urz?dzali biwaki, szko?y sobotnie - pikniki. Bez powiadomienia spo?eczno?ci polskiej w 2007 roku ksi??a Marianie zlikwidowali muzeum, a zbiory wywie?li do Lichenia. W kwietniu 2007 roku og?osili zamiar sprzeda?y Fawley Court. Pomimo licznych protestów, petycji, pró?b oraz prób nawi?zania rozmów ze strony spo?ecze?stwa emigracyjnego, ksi??a pozostaj? nieugi?ci w swojej decyzji. Obecnie, kiedy mieszka na Wyspach Brytyjskich blisko 2 mln Polaków i kiedy rodzi si? w Anglii 35-40 ty?. rocznie polskich dzieci, o?rodek ten jest bezwzgl?dnie potrzebny diasporze polskiej zgodnie z intencjami i idea?ami, które przy?wieca?y jego zalo?ycielowi Ks. Jarz?bowskiemu i tym, którzy go wspó?tworzyli,aby Fawley Court s?u?y? polskiej m?odzie?y. O. Józef Jarz?bowski zgodnie z ?yczeniem jest pochowany w fawleyowskim parku. Ci, którzy pomagali O. Józefowi w organizowaniu szko?y i wspierali Fawley Court przez ca?y czas finansowo s? oburzeni i nie mog? si? pogodzi? z decyzj? sprzeda?y, desakralizacji ko?cio?a i ekshumacji grobów: ks. Jarz?bowskiego,ksi?cia Radziwi??a i pochowanych w kolumbarium. size="3"> Spo?eczno?? polska uwa?a, i? cho? Marianie wpisani s? jako w?a?ciciele do ksi?g wieczystych, to figuruj? tam jako reprezentanci polskiej diaspory i nie maj? prawa wbrew jej woli sprzedawa? tej ikony polsko?ci jak? jest Fawley Court. Fawley Court, jego historia i znaczenie jest wielkim osi?gni?ciem Emigracji Niepodleg?o?ciowej po II wojnie ?wiatowej, dlatego te? przynale?y on do spo?eczno?ci polskiej i powinien jej nadal s?u?y?. Na ów cel sk?ada?y si? pokolenia Polaków Emigracji ?o?niersko-Niepodleg?o?ciowej.

W kwietnu 1999r. Poczta polska wyda?a seri? znaczków przedstawiaj?cych cztery najwa?niejsze miejsca polskiej kultury poza granicami kraju.Zielone ?wi?tki, Fawley Court, 31.5.2009r.

Wywiad z Danut? Górsk? i Janin? Bubel ?wiadkami pocz?tków Fawley Court. The Polish Post will introduce into the market four stamps from the series "Polonica", which are to be continued during the following years. The most important Polish cultural places located abroad are rendered in the said stamps.

 Komitet Obrony Dziedzictwa Narodowego Fawley Court, , e-mail: savefawley@hotmail.com
netBOX - Systemy internetowe