History after 1953 #169; fawleycourt History after 1953 © fawleycourt
Aktualnie jesteś: 
fawleycourt Fawley Court History after 1953

History after 1953
Fawley Court stoi na brzegu Tamizy w Fawley w angielskim hrabstwie Buckinghamshire, nieco na pó?noc od Henley-on-Thames.

Posiad?o?? Fawley Court liczy sobie ponad tysi?c lat. Od tak dawna datuje si? obecno?? cz?owieka na tym terenie. Nazwa "Fawley" wywodzi si? od staroangielskiego s?owa okre?laj?cego jelenie, których du?e stada mo?na by?o tu spotka?. Od 1953 roku Fawley Court jest w posiadaniu Ksi??y Marianów.Obecnie w Fawley Court znajduj? si? :
 • Ko?ció? p.w. Naj?wi?tszej Maryi Panny i  ?w. Anny oraz Kaplica p.w. ?w. Józefa, gdzie ksi??a Marianie pe?ni? pos?ug? polskim i angielskim wiernym
 • Dom Zakonny Ksi??y Marianów
 • Dom Pielgrzyma im. Jana Paw?a II
 • Apostolat Mi?osierdzia Bo?ego, dzia?aj?cy na rzecz g?oszenia Mi?osierdzia Bo?ego poprzez wydawanie kwartalnika Zwiastun Mi?osierdzia, korespondencj? oraz organizowane spotkania modlitewne
 • Stowarzyszenie Pomocników Maria?skich
Wa?ne daty w historii Fawley Court:
 • Doomsday Book - Pierwsza pisemna wzmianka o Fawley Court , jako posiad?o?ci nale??cej do Waltera Gifforda, szwagra Wilhelma I.
 • 1470 - Fawley Court przechodzi poprzez ma??e?stwo w r?ce Thomasa Rokes.
 • 1616 - Fawley Court sprzedane Sir Jamesowi Whitelockowi.
 • WOJNA DOMOWA - na terenie posiad?o?ci maj? miejsce walki mi?dzy Royalistami i Parlamentarzystami.
 • 1670′s - Fawley Court sprzedane Williamowi Freemanowi.
 • 1684 - uko?czenie budowy obecnej rezydencji.
 • 1770′s - nowy wystrój pokoi zaprojektowany przez Jamesa Wyatta oraz nowy projekt parku autorstwa Lancelota "Capability" Browna.
 • 1853 - Fawley sprzedane Edwardowi Mackenzie.
 • II WOJNA ?WIATOWA - Fawley Court - siedziba "cichociemnych".
 • 1952 - rodzina Mckenziech organizuje aukcj?, na której sprzedano niemal ca?e wyposa?enie domu.
 • 1953 - Posiad?o?? kupuje Ksi?dz O. Józef Jarz?bowski i otwiera Divine Mercy College - Kolegium Bo?ego Mi?osierdzia - szko?? dla polskich ch?opców.
 • Przy szkole ks. O. Józef Jarz?bowski zak?ada muzeum, po?wi?cone historii Polski.
 • 1969 - Or?dzie Prymasa Wyszy?skiego
 • 1971 - Ksi??? Stanis?aw Radziwi?? funduje ko?ció? p.w. Naj?wi?tszej Maryi Panny i ?w. Anny.
 • 1986 - Ksi??a Marianie zamykaj? szko?e.
 • 1987 -Budynki szkolne zostaja prebudowane na Dom Pielgrzyma im. Jana Paw?a II.
 • 1988 -Ko?ció? ?w. Anny staje si? o?rodkiem kultu Mi?osierdzia Bo?ego.
 • 1986-2009- W Fawley Court odbywaj? si? zjazdy i uroczysto?ci polskich organizacji emigracyjnych,harcerzy,m?odzierzy szkolnej,grup ewangielizacyjnych polskich jak i angielskich. Komitet Obrony Dziedzictwa Narodowego Fawley Court, , e-mail: savefawley@hotmail.com
netBOX - Systemy internetowe