Videos #169; fawleycourt Videos © fawleycourt
Aktualnie jesteś: 
fawleycourt Videos

Videos

English version soon available


e-mail: savefawley@hotmail.com 
Sprawa sprzeda?y przez ksi??y Marianów polskiego o?rodka w Fawley Court w Henley nad Tamiz? wci?? powraca w rozmowach mi?dzy mieszkaj?cymi w Wielkiej Brytanii rodakami. Miejsce, które przez lata zwi?zane by?o z polsko?ci? i do którego odbudowy i utrzymania spo?eczno?? polska tak walnie si? przyczyni?a ma zosta? wymazane z mapy naszego duchowego dziedzictwa na Brytyjskich Wyspach. Mówi si? ju? o dekonsekracji zaprojektowanego przez W?adys?awa Jarosza i ufundowanego przez ksi?cia Stanis?awa Radziwi??a ko?cio?a, o przeniesieniu grobu ksi?cia i innych, ??cznie z grobem ojca Józefa Jarz?bowskiego, dzi?ki którego energii, wierze i patriotyzmowi przed 50 laty Fawley Court sta?o si? miejscem tak drogim Polakom na obczy?nie. Czy pozosta?o nam ju? tylko modli? si? o jego interwencj? z za?wiatów i apelowa? do Boskiego Mi?osierdzia, by wspomog?o tych którzy chc? zachowa? polski i katolicki Fawley Court? Sprawa kasacji tutejszego o?rodka cho? bardzo ju? zaawansowana nie jest jednak ostatecznie przegrana. Wci?? potrzeba publicznych manifestacji by pokaza? jak bardzo wszystkim nam na sercu le?y ta sprawa, jak oburza dysponowanie dorobkiem emigracji bez nale?ytej konsultacji z jej przedstawicielami. Przyjed?my do Fawley Court na msz? w niedziel? Zes?ania Ducha ?wi?tego 31 maja, ?wi?to przez lata tak uroczy?cie tu celebrowane, z którego okazji tysi?ce Polaków zjawia?y si? na zielonych ??kach wspania?ego parku zaplanowanego przez samego Capability Browna. Dzi? si? tu ju? nas nie zaprasza, ale wst?pu do ko?cio?a zabroni? nie mo?na. Przyjed?my modli? si? o porozumienie i przekazanie o?rodka organizacjom troszcz?cym si? o losy polskiego dziedzictwa i duchowej kultury. cd. z cz??ci? drug?


Fawley Court wa?ny jest dla Polaków nie tylko poprzez jego przesz?o??, z której jeste?my dumni, ale i przysz?o??, która stawia nowe wyzwania. Marianie, którzy w osobie pochowanego w Fawley Court ojca Jarz?bowskiego uosabiali maria? idei ewangelizacji i wychowania w duchu chrze?cija?skim z trosk? o przenikni?te tym duchem polskie spo?ecze?stwo na uchod?stwie, o jego dziedzictwo i kultur?, dzi? nie czuj? si? ju? wobec nas zobligowani. Zrobili?my swoje, mamy odej??. Zdaj? si? nie dostrzega? faktu, ?e renesans katolicyzmu jaki obecnie prze?ywamy na Wyspach Brytyjskich jest zas?ug? setek tysi?cy nowo przyby?ych tutaj m?odych Polaków. Czy to rzeczywi?cie moment by my?le? zamykaniu dzia?aj?cego w Fawley Court Sanktuarium Mi?osierdzia Bo?ego propaguj?cego idee ?w. Faustyny i przenoszeniu go na Ealing? Czy nie czas raczej na duchow? opiek? nad rzeszami m?odych Polaków i ich dzieci, na wspólne z nimi dzia?ania na rzecz integracji i duchowego oddzia?ywania na angielskie spo?ecze?stwo?
Nie mnie radzi?, ale potrzeba nam dzi? ?mia?o?ci i odwagi ojca Jastrz?bowskiego, jego troski o polsk? spo?eczno?? w Wielkiej Brytanii i nowych ?mia?ych zada? dla Fawley Court. Przed 50 laty z 50 funtami w kieszeni ojciec Jastrz?bowski potrafi? rozpocz?? wielkie dzie?o przemieniania upadaj?cego starego dworu (wybudowanego przez Christophera Wrena, ale sw? histori? si?gaj?cego jeszcze czasów Normanów) w o?rodek promieniowania katolickiej wiary i polskiej kultury. Na Wyspach Brytyjskich mieszka?o wówczas zaledwie 150 tysi?cy Polaków, a jednak przy ich wsparciu i pomocy mo?liwe okaza?o si? otworzenie tu szko?y dla dzieci polskiej emigracji (zamkni?tej w roku 1986 w trakcie trwania roku akademickiego), wspania?ego muzeum (w przewa?aj?cej mierze z?o?onego z darów polskiej emigracji, a dzi? bez konsultacji z nami przeniesionego do Lichenia) i cennej biblioteki. Dla wielkiego marianina, ojca Jarz?bowskiego, którego pedagogiczne do?wiadczenia si?ga?y jeszcze przedwojennej szko?y marianów na warszawskich Bielanach, wszystko to: edukacja, historia i wiara stanowi?o spójn? ca?o??, wzajemnie wspomaga?o dzie?o ewangelizacji i krzewienia kultury. Znalaz?a si? energia i wola by wspólnie z rzeszami wygna?ców-Polaków budowa? dzie?o Ducha.


Dzi? kiedy w Wielkiej Brytanii mieszka nas 2 miliony, a wi?kszo?? to dumni ze swej wiary i kultury ludzie m?odzi, pe?nych energii i nadziei, Marianie odrzucaj? wielk? szans? i wyzwanie jakie tak bliska im przecie? spo?eczno?? daje. Nie potrafi? czy mo?e nie chc? budowa? dalej na fundamentach wzniesionych wysi?kiem poprzedniego pokolenia. Nie maj? prawa rozporz?dza? wspólnym dorobkiem rzesz, które im zaufa?y i które przez dziesi?ciolecia przyczynia?y si? do stworzenia z Fawley Court centrum promieniowania kultury narodowej i jej religijnego ducha. Czy? idee Mi?osierdzia Bo?ego wy?o?one w opartym na objawieniach ?w. Faustyny traktacie jej spowiednika ojca Sopo?ko nie powinny sta? si? ostoj? tak potrzebnego zadania duchowego odrodzenia Europy? Czy tylko przypadek sprawi?, ?e to Ojcu Jarz?bowskiemu powierzony zosta? w Wilnie, zaraz po wojnie, orygina? tego traktatu i ?e podró?uj?c przez W?adywostok uda?o mu si? go przemyci? na Zachód? Czy? Fawley Court z tradycjami edukacji i dzia?aj?cym tu Sanktuarium Bo?ego Mi?osierdzia nie powinien sta? si? centrum promieniowania katolickiej duchowo?ci i kultury? Ma po temu warunki, a polska spo?eczno?? w Wielkiej Brytanii o tyle dzi? pot??niejsza z pewno?ci? mog?aby sta? si? oparciem dla tak ?mia?ych planów. Potrzeba nam kontynuatorów wizji ojca Jarz?bowskiego, potrzeba miejsc jak Fawley Court tak dla integracji jak i stara? o przekazanie innym dorobku i duchowych warto?ci naszej kultury. Przyjed?my wi?c 31 maja do Fawley Court na msz? w po?udnie w Zielono?wi?tkow? niedziel?, módlmy si? przy grobie ojca Jarz?bowskiego, ksi?cia Radziwi??a i innych których prochy spoczywaj? w tutejszym kolumbarium przypominaj?c o wk?adzie jaki Polacy tu w?o?yli i nadziejach jakie wci?? z tym miejscem wi???.
Andrzej Maria Borkowski

 Komitet Obrony Dziedzictwa Narodowego Fawley Court, , e-mail: savefawley@hotmail.com
netBOX - Systemy internetowe