Fawley Court - zatrzyma? #169; fawleycourt Fawley Court - zatrzyma? © fawleycourt
Aktualnie jesteś: 
fawleycourt Protesty Fawley Court - zatrzyma?

Fawley Court - zatrzyma?

English version soon available



e-mail: savefawley@hotmail.com 




Czytaj?c wywiady z ks. Jasi?skim (NC, nr 16/81, 25.04, Tydzie? Polski (4.05) rzuca si? w oczy to, ?e ksi?dz, b?d?c duchownym, ani s?owa nie wspomina o ko?ciele ?w. Anny, w którym ludzie doznaj? wiele ?ask i uzdrowie?; o grobie ks. Józefa Jarz?bowskiego, który spoczywa na „polu swej walki”, tak jak gen. Anders na Monte Casino, którego nikt nie odwa?y?by si? ruszy?. Szcz?tki innych pochowanych, wymieszanych z ziemi? i te o?tarzyki ró?nych formacji wojskowych, b?d?cych ?wiadkami przelanej krwi na polu walki - wo?aj? o pomst? do nieba na wiadomo?? o drastycznych planach sprzeda?y Fawley Court.
Wiadomo, ?e kiedy Fawley Court zosta? nabyty w 1952 roku, pa?ac by? bardzo zniszczony, nadawa? si? do rozbiórki, ?o?nierze i oficerowie Wojska Polskiego po demobilizacji pracowali po dziesi?? godzin dziennie przez d?ugi okres czasu - oko?o 50 osób dziennie, co ks. Jarz?bowski regulowa? na co dzie? w porozumieniu z organizacjami zapewniaj?cymi pracowników na ka?dy dzie?. Wszyscy pracowali, aby doprowadzi? pa?ac do stanu u?ytku, wszyscy pracowali za darmo.
Ja, Kazimierz Fedorowicz, zrobi?em ca?? instalacj? elektryczn? dla dobra spo?eczno?ci. B?d?c managerem czterogwiazdkowego hotelu Grosvenor w Bristolu - kilkakrotnie urz?dza?em „fair’s” i bale, na które zapraszani byli bogaci Anglicy i Polacy. Równocze?nie organizowa?em bezp?atn? pomoc Polaków jako obs?ug? - mieli?my kilkuset ludzi za ka?dym razem. Zawsze wszystkie pieni?dze by?y wp?acane na konto Fawley Court. Pe?no Anglików z okolic zasila?o bud?et. By?em ?wiadkiem, jak jedna Szkotka, poprzednia w?a?cicielka, odda?a swoj? ziemi? wokó? Fawley Court dla Polaków, któr? nast?pnie sprzedano.
Z relacji ks. Jasi?skiego wygl?da na to, ?e ksi??a Marianie kupili pa?ac w ca?ej swej okaza?o?ci za pieni?dze Zgromadzenia, bez udzia?u spo?eczno?ci. Natomiast Polacy czuli, ?e buduj? wspólne dzie?o „in good faith”, dla pokole?. Jest zrozumia?e, ?e spo?ecze?stwo tak silnie reaguje na plany sprzeda?y obiektu, który przez okres 50 lat nale?a? moralnie do nich.
Skoro ksi??a Marianie nie maj? pomys?u na Fawley Court, dlaczego nie odst?pi? posiad?o?ci innemu zgromadzeniu, które poprowadzi O?rodek ekonomicznie i z korzy?ci? dla naszej spo?eczno?ci, a ksi??a Marianie mog? si? przenie?? do Londynu. Dlaczego sprzedawa? spu?cizn? ojców?
Nowa fala emigrantów tak samo da z siebie wszystko, tak jak stara emigracja. Wiedz?c, ?e b?d? mieli gdzie wyjecha? z rodzin? na weekendy lub wakacje, dadz? z siebie wszystko, aby nie by?o kosztów zmiany centralnego ogrzewania, które idzie w sum? kilkuset tysi?cy funtów itd.
Wyrok na star? emigracj? za jej dobre czyny wyda? tak drastyczny - to nie godzi si? z moralno?ci?, jakiej ksi??a nas ucz?. Dzi? maj? oparcie w nowej fali emigracji, która po ci??kiej pracy t?umnie odwiedza ko?cio?y, aby us?ysze? S?owo Bo?e, a wi?c mo?na mie? takie wra?enie, ?e ksi??a nie czuj?, ?e musz? si? liczy? z kimkolwiek ze „starej” emigracji, ale kiedy ta „nowa fala” - dowie si?, ?e Fawley Court istnia? i co stracili przez „akcj?” sprzeda?y, zajm? odpowiednie stanowisko. Nigdy bowiem nie b?d? mieli miejsca, gdzie wszyscy z Wysp mogliby si? zjedna? i by? razem jako jeden naród - na obczy?nie - w tak wielkiej i pi?knej przestrzeni.
Fawley Court przez 50 lat by? naszym wspólnym domem, gdzie ka?dy móg? zaj?? i czu? si? u siebie, przyjazny, ciep?y, nasz Dom. Przywo??c tam cudzoziemców, byli?my dumni, ?e mamy ten Dom, a wiedz?c, ?e powsta? dzi?ki wysi?kowi naszych ojców, zawsze mieli?my nadziej?, ?e b?dzie s?u?y? pokoleniom. Ksi??a Marianie, b?d?c Polakami, nie okazuj? nawet moralnego obowi?zku, aby ten obiekt pozosta? w r?kach Polaków. Nie zwalnia ksi??y z winy fakt, ?e spo?ecze?stwo nie by?o dostatecznie poinformowane o ich planach. Powinno by? przeprowadzone referendum, aby móc dzia?a? z czystym sumieniem, a nie nara?a? si? na takie protesty, które cie? rzucaj? na ksi??y i ca?e ich zgromadzenie. Ch?? zysku przewy?sza ca?? godno?? kap?a?sk?.

Kazimierz Fedorowicz

 Komitet Obrony Dziedzictwa Narodowego Fawley Court, , e-mail: savefawley@hotmail.com
netBOX - Systemy internetowe