Votum wdzi?czno?ci #169; fawleycourt Votum wdzi?czno?ci © fawleycourt
Aktualnie jesteś: 
fawleycourt Protesty Votum wdzi?czno?ci

Votum wdzi?czno?ci

English version soon available


e-mail: savefawley@hotmail.com 
Fawley Court – votum wdzi?czno?ci

Ostatnio wiele pisze si? o Fawley Court. Ju? nie rzeka s?ów, ale ca?e ich morze rozlewa si? na polskie spo?ecze?stwo wymieniaj?c wiele pozytywnych aspektów tego skrawka ziemi, który zaslu?y? na miano polskiej. Fawley Court to duma naszych ojców, to duma starej emigracji. Jak to si? sta?o, ?e do tej pory nikt nie wspomina o innym aspekcie Fawley Court. Nie tylko Polacy maj? swoje plany co do tej posiad?o?ci, ale przede wszystkim sam Bóg ma daleko id?ce plany na nieporównywaln? odleglo?? czasu. Zostali?my uprzywiljowani tym, ?e Bóg w?a?nie nas, um?czonych wojn?, Syberi?, katorgami i obozami wybra? na stra?ników tego skrawka ziemi, czyni?c nas wykonawcami Jego planów. W moim zrozumieniu Fawley Court ma sta? si? Centrum Mi?osiedzia Bo?ego w Wielkiej Brytanii. Ks. Jarz?bowski znalaz?szy si? w Rosji sowieckiej w czasie wojny obieca? Bogu, ?e o ile go zachowa i pozwoli wyj?? z ?yciem z „nieludzkiej ziemi” b?dzie do ko?ca swego ?ycia szerzy? kult Milosierdzia Bo?ego – i s?owa dotrzymal.
Na etapie swojej drogi ?yciowej znalaz? si? w Stanach Zjednoczonych i tam stworzy? O?rodek Mi?osierdzia Bo?ego, który rozwija si? wspaniale a? do dzi?. Nast?pnie, kiedy przyjecha? do Wielkiej Brytanii, w Fawley Court kontynuowa? swoj? dzia?alno?? a? do ?mierci. Jego nast?pcy podj?li i kontynuuj? rozpocz?t? prac?. Teraz o?rodek rozrós? si? do takich rozmiarów, ze spo?ecze?stwo angielsko-j?zyczne przyje?d?a regularnie autokarami na modlitwy, msze ?wi?te i adorowania Naj?wi?tszego Sakramentu, gdzie przed obrazem Jezusa Mi?osiernego uzyskuj? ró?ne ?aski. O?rodek móg?by rozrosn?? si? do rozmiaru polskich ?agiewnik w Krakowie, gdy? jest on jedynym na Wyspach Brytyjskich po?wi?cony Mi?osierdziu Bo?emu. W Fawley Court w ko?ciele ?w. Anny, w g?ównym oltarzu znajduje si? cudowny obraz Mi?osiernego Pana Jezusa z napisem „Jezu ufam Tobie”. Ludzie czuj? tam wielk? moc Bo??, doznaj? fizycznych i duchowych uzdrowie? oraz innych ?ask.
Moim zdaniem Fawley Court trzeba ratowa?, a o?rodek przerodzi si? w Sanktuarium, do którego pielgrzymi b?d? ciagn?? ze wszystkich kra?ców Wielkiej Brytanii. Jestem pewna, ?e w stosunkowo krótkim czasie mog?aby zaistnie? potrzeba wybudowania wielopi?trowego Domu Pielgrzyma, a za tym b?d? powstawa? takie zaplecza jak restauracje, kafejki, sklepy sprzedaj?ce dewocjonalia oraz ksi??ki itp. Gdy spe?nimy ten plan, to Bóg zadba o to, aby fundusze si? znalaz?y. Mo?e w przysz?o?ci tak si? rozro?nie to dzie?o, ?e powstanie nowe miasto o nazwie Mi?osierdzie Bo?e, na wzór Niepokalanowa. (…)
To miejsce jest u?wi?cone, ale szatan, jak wida? nie chce zrezygnowa? i po latach przyczajenia si? rozpocz?? szturm, aby odebra? to co straci?. Wykorzystuj?c chwilowe trudno?ci finansowe pomacha? ogonem i przedstawi? wizj? otrzymania ze sprzeda?y sum? z sze?cioma zerami i tym sposobem przy?mi? umys?y i zas?oni? oczy tym, którzy nie zorientowali si? o jak? stawk? chodzi. To nie Ksie?a Marianie kontra Polakom! Tu sie rozgrywa nowa walka mi?dzy Bogiem a szatanem. Cho?by cena do osi?gni?cia by?a astronomiczna, to niewa?ne, gdy? ta suma w oczach Boga b?dzie zawsze mia?a warto?? trzydziestu srebrników. Teraz ?wiadomie zdecydujmy wi?c po czyjej stronie chcemy stan?? !!!!!!!!! Do tego nie mo?e doj??, by powtórzy?a si? historia Judasza. Fawley Court musi pozosta? w rekach Boga i ma si? sta? Sanktuarium Mi?osierdzia Bo?ego dla wszystkich ludzi tej Wyspy. (…)
Wiadomo co w takiej sytuacji uczyni?by nasz drogi rodak – Jan Pawel II. Pozwol? sobie w ?lad za nim wo?a? s?owami : „Niech Duch Twój zst?pi i odnowi oblicze ziemi… tej ziemi !!!!!


Stanis?awa Kuszyk

 Komitet Obrony Dziedzictwa Narodowego Fawley Court, , e-mail: savefawley@hotmail.com
netBOX - Systemy internetowe